手机版免费av片视频在线观看

NOVO

PROIZVODI

OUS

? ? ? TOPFEELPACK CO., LTD?je profesionalni proizvo?a?, specijaliziran za istra?ivanje i razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda za pakiranje kozmetike. Topfeel koristi stalnu tehnolo?ku inovaciju kako bi zadovoljio promjenjivo tr?i?te kozmeti?ke ambala?e, nastavio se usavr?avati, obratio pa?nju na upravljanje robnom markom kupca i cjelokupni imid?. Iskoristite bogat dizajn, proizvodnju i iskustvo u velikim uslugama za korisnike, ?to je prije mogu?e kako biste zadovoljili potrebe kupaca za ambala?om.

? ? ? U 2021. Topfeel je napravio skoro 100 kompleta privatnih kalupa. Cilj razvoja je “1 dan za pru?anje crte?a, 3 dana za izradu 3D protipa”, kako bi kupci mogli donijeti odluke o novim proizvodima i zamijeniti stare proizvode sa visokom efikasno??u, te se prilagoditi promjenama tr?i?ta. Istovremeno, Topfeel odgovara na globalni trend za?tite ?ivotne sredine i uklju?uje karakteristike kao ?to su ?reciklabilno, razgradivo i zamenjivo” u sve vi?e kalupa kako bi prevazi?ao tehni?ke pote?ko?e i pru?io kupcima proizvode sa zaista odr?ivim konceptom razvoja.

?

手机版免费av片视频在线观看