手机版免费av片视频在线观看

NOVY

PRODUKTY

OUSA

? ? ? TOPFEELPACK CO., LTD?je profesionálny vyrobca, ?pecializujúci sa na vyskum a vyvoj, vyrobu a marketing kozmetickych obalovych produktov. Topfeel vyu?íva neustálu technologickú inováciu, aby uspokojil meniaci sa trh kozmetickych obalov, neustále sa zlep?oval, venoval pozornos? mana?mentu zna?ky zákazníka a celkovému imid?u. Vyu?ite bohaty dizajn, vyrobu a skúsenosti vo ve?kych zákazníckych slu?bách ?o najsk?r, aby ste uspokojili potreby zákazníka v oblasti balenia.

? ? ? V roku 2021 spolo?nos? Topfeel zrealizovala takmer 100 sád súkromnych foriem. Cie?om rozvoja je ?1 deň na poskytnutie vykresov, 3 dni na vyrobu 3D prototypu”, aby sa zákazníci mohli rozhodova? o novych produktoch a nahrádza? staré produkty s vysokou ú?innos?ou a prisp?sobova? sa zmenám na trhu. Topfeel zároveň reaguje na globálny trend ochrany ?ivotného prostredia a za?leňuje funkcie ako ?recyklovate?né, rozlo?ite?né a vymenite?né“ do ?oraz viac foriem, aby prekonal technické ?a?kosti a poskytol zákazníkom produkty s konceptom skuto?ne udr?ate?ného rozvoja.

?

手机版免费av片视频在线观看